2015-01-08

Majątek

Majątek Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej stan na 31.12.2013 r.

Wartość księgowa netto środków trwałych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim 

 wynosi 318 829,04 zł w tym:
 
-grunty                                                          215400,00

-budynki                                                            9291,09

-urządzenia techniczne i maszyny                 17912,42

-środki transportu                                                        0

-pozostałe środki trwałe                                 76225,53