2015-01-12

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw i odbywa się w godzinach urzędowania
od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30-15:05
w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim
ul. Kanałowa 5, 83-200 Starogard Gdański
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postepowania administracyjnego.

TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY
(+48) 695-429-381

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w dni robocze w  godzinach od 8.00 do 15.00

oraz dodatkowo we wtorki w godzinach od 15:00 do 15:30

 

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie PSSE w Starogardzie Gdańskim  ul. Kanałowa 5 (pokój nr 17 pierwsze piętro).

 

 

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim można składać w interesie własnym, innych osób (za wcześniejszą zgodą), a także w interesie publicznym. Wpływające skargi i wnioski są rejestrowane w Rejestrze skarg i wniosków i rozpatrywane według decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi lub wniosku.


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji,  usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

- pisemnie;
- faxem na nr 58 56 240 11 wew. 15;
- pocztą elektroniczną na adres  sekretariat@psse-starogard.pl;
- ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski powinny zawierać:
1. Imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek
2. Adres wnoszącego.


Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim załatwia bez zbędnej zwłoki wpływające skargi i wnioski. W przypadku gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania  akt termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc od daty otrzymania, natomiast  skargi i wnioski szczególnie skomplikowane są załatwiane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

 

Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.  zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).