2015-01-08

Zadania

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,

 3. higieny radiacyjnej,

 4. higieny procesów nauczania i wychowania,

 5. higieny wypoczynku i rekreacji,

 6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia,
  w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

  Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,

 3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,

 4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

 5. działalność przeciwepidemiczna,

 6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz oceny stanu higieniczno-sanitarnego,

 7. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w nadzorowanym terenie w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,

 8. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,

 9. prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej,

 10. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

 11. prowadzenie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej,

 12. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji,

 13. sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,

 14. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,

 15. wykonywanie czynności kontrolnych,

 16. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i wykonywanie innych czynności w I i II instancji postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji,

 17. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,

 18. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności jednostki,

 19. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych jednostki,

 20. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

  W PSSE Starogardzie Gdańskim zadania wykonywane są przez następujące komórki organizacyjne:

   

  ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY
  POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ
  W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 
Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko;

3. uczestniczenie w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

4. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (w tym obiektów: przemysłowych, służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, usługowych różnego przeznaczenia);

5. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych różnego przeznaczenia;

6. wydawanie opinii o spełnieniu wymagań obowiązujących przepisów w lokalach przeznaczonych do działalności różnego przeznaczenia (w tym, w lokalach: aptek, żłobków, punktów przedszkolnych, zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokalach usługowych).

 

HIGIENA KOMUNALNA
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej  należy:
prowadzenie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi:

 1. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w basenach kąpielowych oraz kąpieliskach

 2. ochrony przed chorobami zakaźnymi i zakażeniami przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej, w których występuje duże ryzyko transmisji zakażeń

 3. postępowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

 4. postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

 5. ochrony przed hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także dotyczącymi czynników szkodliwych, wydzielanych przez materiały budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

 

HIGIENA PRACY
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

  Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy :

 1. nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy,

 2. kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych,

 3. gromadzenie i opracowanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy oraz chorób zawodowych, przekazywanie informacji do baz danych instytutów,

 4. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,

 5. kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi,

 6. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.EPIDEMIOLOGIA
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 
Zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych:


1. Rejestracja i analiza zachorowań na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczna Klasyfikację Choróbi Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
2. Bieżąca i okresowa analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych.

3. Zapobieganie powstawaniu i zwalczanie chorób zakaźnych, chorób mogących szerzyć się epidemicznie poprzez prowadzenie działalności zapobiegawczej  i przeciwepidemicznej – informowanie o obowiązujących zasadach higieny osobistej  i otoczenia, zapobieganie progresji zakażeń.
4. Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie działań  w ogniskach chorób zakaźnych, środowiskach domowych – wywiad z podejrzanym o chorobę zakaźną, chorym i osobami z kontaktu.
5. Rejestracja, opracowywanie i analiza zatruć pokarmowych jednoogniskowych i zbiorowych.
6. Prowadzenie nadzoru nad osobami chorymi, nosicielami oraz osobami z kontaktu.
7. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą w systemie SENTINEL.
8. Nadzór nad inwazyjną chorobą meningokokową.
9. Nadzór nad pokąsaniami, prowadzenie ewidencji osób szczepionych przeciwko wściekliźnie.
10. Nadzór nad zgłaszalnością podejrzeń, zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych, dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.
11. Współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych.
12. Wydawanie decyzji w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
13. Rejestracja i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych.
14. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego.

 

Zadania w zakresie higieny lecznictwa:
 

1. Prowadzenie nadzoru nad podmiotami leczniczymi (publicznymi, niepublicznymi) -  szpitalami, przychodniami, poradniami, ośrodkami zdrowia, zakładami rehabilitacji medycznej, laboratoriami medycznymi, indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi,  indywidualnymi praktykami pielęgniarskimi w zakresie oceny stanu sanitarnego, warunków sanitarno – higienicznych, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
2. Nadzór nad działaniami zapobiegającymi szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych takimi jak:
opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzzakładowych,
stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom i chorobom zakaźnym. 
3. Prowadzenie nadzoru i analiza skuteczności procesów dezynfekcji i sterylizacji w podmiotach leczniczych.
4. Prowadzenie kontroli podmiotów leczniczych wg opracowanych harmonogramów.
5. Opracowywanie sprawozdań, i analiz z działalności nadzorowanych podmiotów.
6. Opracowywanie oceny stanu sanitarnego w podmiotach leczniczych na terenie powiatu starogardzkiego. 
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.
8. Wydawanie decyzji, postanowień i opiniowanie programów dostosowawczych.
9. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz egzekwowanie ich usunięcia.
10. Stała współpraca i nadzór nad działalnością zespołów do spraw zwalczania zakażeń zakładowych.

 

Zadania w zakresie szczepień ochronnych:
 

1. Nadzór nad wykonawstwem obowiązkowych szczepień ochronnych.
2. Ustalanie zapotrzebowań na szczepionki.
3. Przechowywanie preparatów szczepionkowych i zaopatrywanie w nie świadczeniodawców realizujących szczepienia w ramach programu szczepień ochronnych finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia.
4. Prowadzenie nadzoru nad racjonalną gospodarką szczepionkami i prawidłowością ich wykorzystywania.
5. Prowadzenie nadzoru nad podmiotami leczniczymi realizującymi szczepienia ochronne zgodnie z przyjętym rocznym harmonogramem w zakresie wykonawstwa szczepień, właściwym ich dokumentowaniem, stanem sanitarnym punktów szczepień.
6. Prowadzenie rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.
7. Prowadzenie rejestru zgłoszeń osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych.
8. Podejmowanie działań mających na celu zaszczepienie osób uchylających się od obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym.
9. Sporządzanie okresowych analiz stopnia uodpornienia dzieci i młodzieży na terenie działania Stacji.
10. Propagowanie szczepień zalecanych.
11. Prowadzenie sprawozdawczości (kwartalnej, rocznej)  z realizacji obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie oraz wg ilości wykorzystanych szczepionek.
12. Prowadzenie miesięcznych sprawozdań o wielkości posiadanych zapasów preparatów szczepionkowych.
13. Przeciwdziałanie zjawiskom związanym ze spadkiem wykonawstwa szczepień oraz dbanie o dobry poziom odporności zbiorowiskowej w populacji mieszkańców powiatu starogardzkiego.
  

 
 

HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
 

 

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego kontroluje przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

 1. stanu sanitarno - technicznego budynków i pomieszczeń, w których funkcjonują żłobki, placówki oświatowo - wychowawcze, warsztaty szkolne, szkoły wyższe, ośrodki wypoczynku dzieci i młodzieży,

 2. oceny higienicznej procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, parametrów oświetlenia, narażenia zawodowego uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oceny warunków higienicznych pobytu dzieci w szkole

 3. nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych,

 4. nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach. 

Bieżący nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi prowadzony jest ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób zapewnienia w nich zarówno bezpieczeństwa, jak i higieny dzieciom i młodzieży.

Współpraca z innymi pionami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, jednostkami samorządowymi, organami i instytucjami w celu podwyższenia standardów warunków higienicznych i zdrowotnych pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych.

 

HIGIENA ŻYWNOŚCI. ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy :

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego to jest w restauracjach, stołówkach zakładowych, bloki żywienia w szpitalach, bufetach przy zakładach pracy, stołówki w żłobkach i domach małego dziecka, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.

 • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:

    - stosowania substancji dodatkowych i aromatów, 
    - poziomów substancji zanieczyszczających, 
    - pozostałości pestycydów, 
    - warunków napromieniania żywności, 
    - cech organoleptycznych.

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami obrotu kosmetykami.

 • Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.

 • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF. 

 • Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.

 • Dochodzenie przy współudziale Sekcji Epidemiologicznej w przypadku wystąpienia podejrzenia zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.

 • Przeprowadzanie kontroli sanitarnych oraz przygotowywanie decyzji w sprawie 

    - zatwierdzenia, 
    - warunkowego zatwierdzenia, 
    - przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, 

  zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim

 • Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.

 • Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej żywności eksportowanej i importowanej,

 • Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

 • W Sekcji HŻŻi PU są 2 osoby, które posiadają uprawienia grzyboznawcy i klasyfikatora grzy bów. Na podstawie oględzin grzybów suszonych i świeżych wystawiane są atesty. Atesty wydawane są bezpłatnie.

W celu uzyskania atestu należy przynieść do oceny wszystkie grzyby przeznaczone do

sprzedaży.

Jak prawidłowo zbierać grzyby zapraszamy na film prezentujący zasady bezpiecznego grzybobrania.

http://www.gis.gov.pl/?go=events&id=37

Szkolenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargoardzie Gdańskim organizuje szkolenia dla osób pracujących przy produkcji artykułów spożywczych oraz w zakładach obrotu żywnością o tematyce „Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna”.

Szkolenie organizowane jest w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 5 w Sali Konferencyjnej (parter).

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 telefonicznie (tel. 058 562-40-11) lub osobiście, jak również pocztą elektroniczną na adres
zywnosc@psse-starogard.pl

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza siedzibą PSSE Starogard Gdański na wniosek zleceniodawcy.

Termin szkolenia do uzgodnienia z prowadzącym, w zależności od ilości zgłoszeń.

Uczestnictwo w szkoleniu jest odpłatne.
Koszt szkolenia wynosi 70 zł.

 

 

 

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

Działalność oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw 
i zachowań zdrowotnych społeczeństwa, oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców  powiatu starogardzkiego dbałości o własne zdrowie.
Zadania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Starogardzie Gdańskim wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu starogardzkiego.

Do zadań oświaty należy:

 1. realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym,

 2. prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,

 3. organizacja szkoleń, konferencji i narad,

 4. współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.

 5. udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,

 6. produkcja i udostępnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych.