2016-06-14

Modernizacja budynku PSSE

 

 

Starogard Gdański, 14.06.2016r.

SE VIII-210/2/2016

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku PSSE, dokonała wyboru oferty wykonawcy – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VOYDAREX” Dariusz Herbut, Ulkowy 49, 83-032 Pszczółki za cenę brutto 305.481,87 zł.  

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji). Spośród złożonych ofert uzyskała największą ilość punktów ( cena - 90 pkt, gwarancja - 10 pkt).

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły także następujące firmy:

1.      MSP „SMOK” Keister, Ksepka Spółka Jawna, 83-200 Starogard Gdański, ulica Kanałowa 13,

Ilość przyznanych punktów 93,39 (cena - 83,39 pkt, gwarancja - 10 pkt)

2.      Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „TAMUR” Tadeusz Szczubełek,      83-200 Starogard Gdański, ulica Owidzka 20,

Ilość przyznanych punktów 93,97 (cena - 83,97 pkt, gwarancja - 10 pkt).

            Zamawiający w trakcie badania ofert nie dokonał wykluczenia żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie dokonał czynności odrzucenia ofert.

            Zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

  zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 487,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 78,61 KB (pdf) szczegóły pobierz